TYPO3 ELTS Terms and Conditions

1 Omfattning

Detta dokument beskriver leveranserna för ett utökat supportavtal för TYPO3 CMS 6.2.

Det definierar användarvillkoren för utökad support för att ge kunder mer tid att planera eller uppfylla migrering till TYPO3 CMS 7.6 eller TYPO3 CMS 8.

Den inledande tidsramen är planerad att förlänga supporten under ytterligare 2 år och slutar den 31 mars 2018 respektive 31 mars 2019. Den utökade supporten kan förlängas utöver den punkten, även om detta varken är planerat eller önskat vid denna tidpunkt.

1.1 Kundens åtagande

 • Kunden får läsaccess till en privat förvaringsplats som kan nås antingen via ett webbgränssnitt med användarnamn och lösenord eller via kommandotolken genom att tillhandahålla en offentlig SSH-nyckel.
 • Kunden förbinder sig att använda den angivna källkoden endast inom ramen för det paket som denna prenumererar på.
 • Kunden förbinder sig att inte avslöja och / eller utnyttja problem som är kända genom att ha tillgång till den privata förvaringsplatsen.

Brott mot dessa regler innebär att avtalet upphör.

1.2 Support-teamets åtagande

 • Teamet förbinder sig att leverera fixar som beskrivs nedan a.s.a.p.
 • Teamet förbinder sig att informera alla prenumeranter a.s.a.p. via e-post för att möjliggöra korrekt planering av utrullning
 • Teamet förbinder sig att använda de genererade tillgångarna till att supporta TYPO3 6.2 och överskottsmedel till ytterligare utveckling av TYPO3 CMS

1.3 Säkerhetspatchar

Säkerhetsproblem som har rapporterats eller fixats i de nuvarande TYPO3 CMS-versionerna (7.6 och 8) kommer bakåtportas till TYPO3 CMS 6.2 och görs tillgängliga på den privata förvaringsplatsen.
Se Kungörelse för mer detaljerad information.

Denna tjänst ingår i avtalet.

1.4 Webbläsarkompabilitet

Varje större release av följande webbläsare testas mot den senaste TYPO3-versionen med hjälp av en blandning av automatiserade test samt manuell testning:

 • Microsoft Internet Explorer 9+
 • Mozilla Firefox 34+
 • Google Chrome 41+ inkl. Google for Businesses
 • Apple Safari 5+ (Endast Mac)
 • Opera 11+

Teamet säkerställer att dessa webbläsare stöds av Backend of TYPO3 CMS 6.2.

Denna tjänst ingår i avtalet.

1.5 Support för tredjepartstillägg

Prioriterad support för tredjepartskod kan beställas av en kund och arbetsbelastningen beräknas av teamet.

Alla prenumeranter med detta avtal kommer att informeras om den förväntade arbetsbelastningen och problemet med tredjepartstillägget. På så sätt kan investeringen delas upp mellan kunder som är intresserade av att lösa problemet.

Alla kunder som sponsrar fixen får tillgång till en separat privat förvaringsplats som hostar respektive tredjepartstillägg.All customers sponsoring the fix will get access to a separate private repository hosting the respective 3d party extension.

En lista över alla antagna tredjepartstillägg kommer att finnas tillgänglig för alla kunder. Om en kund begär tillgång till en förvaringsplats han / hon inte hade tillgång till tidigare kommer kostnaden delas upp och återbetalas till övriga kunder i enlighet därmed.

Återbetalningen kan förvärvas på något av följande sätt:

 • Återbetalning till bankkonto efter avtalets slut (respektive 31 mars 2018 eller 31 mars 2019).
 • Återbetalning kan användas om en annan sponsring begärs. Samma regler som ovan gäller.
 • Återbetalning kan användas för att sponsra utvecklingen av TYPO3 CMS 8+

Denna tjänst ingår inte i supportplanen.

2 Kungörelse

Alla kunder och / eller deras respektive TYPO3-byråer kommer att underrättas vid följande tillfällen:

 • En säkerhetsincident har rapporterats eller hittats.
  Denna rapport kan innehålla en tidsram för att lösa problemet.
 • En säkerhetshändelse har åtgärdats och en ny patch är tillgänglig.
 • Webbläsarinkompatibiliteter har åtgärdats och en ny patch är tillgängligt.
 • Teamet har fått en sponsorsbegäran från tredje part och informerar alla kunder om en sponsringsmöjlighet.
 • Teamet har ändrat delar av sin infrastruktur och kunderna behöver informeras.
 • Avtalets tidsram har löpt ut / löper ut (respektive 31 mars 2018 eller 31 mars 2019).

3 Underhållsskript

Under vissa förutsättningar är det nödvändigt att tillämpa ändringar av inställningar inom TYPO3 CMS för att lösa ett säkerhetsproblem.

Teamet kommer att ge ut automatiserade uppdaterings- och migreringsskript där det är möjligt eller meningsfullt, tillsammans med solida instruktioner vad som behöver ändras och varför.

1.1 Customer Commitment

 • The customer gains read-access to a private repository that can be accessed either via a web interface using user name  and password or via command line by providing a public SSH key.

 • The customer commits to using the provided source code only within the limits of the package subscribed to.

 • The customer commits to not disclosing and/or exploiting issues known by having access to the private repository.

Violating these rules will end the agreement.

1.2 Support Team Commitment

 • The team commits to supplying fixes as outlined below a.s.a.p.

 • The team commits to informing all subscribers a.s.a.p. via email to allow proper planning of rollouts

 • The team commits to using the generated funds for supporting TYPO3 6.2 and TYPO3 7.6 and excess funds for further TYPO3 CMS development

1.3 Security Patches

Security issues that have been reported or fixed in the currently maintained TYPO3 CMS versions (9 and 10) will be backported to TYPO3 CMS 6.2, TYPO3 CMS 7.6 and TYPO3 CMS 8.7, and made available in the private repository. See Notification down below for more details.

This service is included in the agreement

1.4 Browser Compatibility

Each major release of the following browsers will be tested against the latest TYPO3 version using a combination of automated and manual tests for ELTS 6.2, ELTS 7.6, and ELTS 8.7:

 • Google Chrome (latest) incl. Google for Businesses (latest)

 • Apple Safari (latest) (Mac only)

 • Opera (latest)

 • Microsoft Edge (latest)

 • Microsoft Internet Explorer (latest)

 • Mozilla Firefox (latest)

The team ensures the backend of TYPO3 CMS 6.2, TYPO3 CMS 7.6, and TYPO3 CMS 8.7 supports these browsers. This service is included in the agreement.

1.5 Duration

The ELTS plans provided by the TYPO3 GmbH each have a total runtime of three years.

This total runtime is split into three fixed terms that are available for subscription separately and combined:

 • ELTS 6.2: 1st year - April 1, 2017 to March 31, 2018

 • ELTS 6.2: 2nd year - April 1, 2018 to March 31, 2019

 • ELTS 6.2: 3rd year - April 1, 2019 to March 31, 2020

 • ELTS 6.2: 4th year - April 1, 2020 to March 31, 2021 (one time eELTS extension)

 • ELTS 7.6: 1st year - December 1, 2018 to November 30, 2019

 • ELTS 7.6: 2nd year - December 1, 2019 to November 30, 2020

 • ELTS 7.6: 3rd year - December 1, 2020 to November 30, 2021

 • ELTS 8.7: 1st year - April 1, 2020 to March 31, 2021

 • ELTS 8.7: 2nd year - April 1, 2021 to March 31, 2022

 • ELTS 8.7: 3rd year - April 1, 2022 to March 31, 2023

1.6 3rd Party Extension Support

Priority support for 3rd party code can be requested by a customer and the workload will be estimated by the team.
All subscribers to the agreement will be informed about the expected workload and the problem with the 3rd party extension. This way the investment can be split up for customers interested in fixing the issue.
All customers sponsoring the fix will get access to a separate private repository hosting the respective 3rd party extension.
A list of all adopted 3rd party extensions will be available to all customers. If a customer requests access to a repository they did not have access to earlier, the cost will be split up and refunded to the other customers accordingly.
This refund can be acquired in one of the following ways:

 • Refund to bank account by end of the agreement of the respective versions for ELTS 6.2, ELTS 7.6, or ELTS 8.7.

 • Refund can be used in case another sponsoring is requested. Same rules as above apply.

 • Refund can be used to sponsor the development of TYPO3 CMS 10+

This service is not included in the support plan.

2 Notification

All customers and/or their respective TYPO3 agencies will be notified on the following occasions:

 • A security incident has been reported or was found.

 • This report may contain a time frame for resolving the problem.

 • A security incident has been fixed and a new packaged release is available.

 • Browser incompatibilities have been fixed and a new packaged release is available.

 • The team has received a 3rd party sponsor request and informs all customers about a sponsoring opportunity.

 • The team has changed parts of its infrastructure and customers need to be informed.

 • The agreement time frame has run out / will run out soon.

3 Maintenance Scripts

Under certain conditions it is necessary to apply changes to settings within TYPO3 CMS in order to fix a security issue.
The team will provide automated updating and migration scripts where possible or meaningful, together with detailed instructions on what needs to be changed and why.